Органи школе и стручни тимови

На основу члана 53, 54, 55 и 57 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.Гласник Републиике Србије бр.55/13 68/2015 и 62/2016) орган управљања у школи јесте школски одбор. Школски одбор ОШ „Краљ Милутин” броји девет чланова. Три члана су представници друштвене заједнице, три су изабрани представници Савета родитеља школе, а три су чланови колектива. Чланови Школског одбора су:

 1. Сузана Максимовић – председник Школског одбора
 2. Славица Јанковић
 3. Иван Николић
 4. Марија Вујовић
 5. Данијела Костић
 6. Дејан Божидаревић
 7. Милош Аритоновић
 8. Снежана Ћосић
 9. Небојша Судимац

     На основу члана 66 и 67 . Закона о основама система образовања и васпитања (Сл.гласник Републике Србије бр.55/13 68/2015 и 62/2016) стручни органи школе су наставничко веће, одељенско веће, стручно веће за разредну наставу, стручно веће за области предмета, стручни актив за развојно планирање, стручни актив за развој школског програма и други стручни активи и тимови у складу са статутом школе.

Стручни  органи,  тимови  и  педагошки  колегијум:  старају  се  о  осигурању  и  унапређивању квалитета  образовно-васпитног  рада  установе;  прате  остваривање  програма  образовања  и васпитања; старају се о остваривању циљева и стандарда постигнућа; вреднују резултате рада наставника, васпитача и стручног сарадника; прате и утврђују резултате рада деце, ученика и одраслих; предузимају мере за јединствен и усклађен рад са децом, ученицима и одраслима у процесу образовања и васпитања и решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада.   Надлежност,  начин  рада  и  одговорност  стручних  органа,  тимова  и  педагошког  колегијума уређује се статутом установе. 

Наставничко веће чине директор школе, педагог, психолог и сви наставници. Рад наставничког већа детаљно је описан у годишњем плану школе.

Одељенско веће чине сви наставници једног разреда и стручни сарадници. Председници одељенских већа:

 • први разред – Сузана Максимовић,
 • други – Зоран Марковић,
 • трећи – Драган Крстић,
 • четврти – Славица Јанковић,
 • пети – Весна Арсић,
 • шести – Сунчица Аритоновић,
 • седми – Дејан Филић,
 • осми – Дејан Живић.

О реализацији планираних активности одељенских већа води се евиденција кроз записнике у дневницима образовног-васпитног рада, као и у посебним свескама које се чувају у архиви педагошко-психолошке службе. 

Програм рада и задатке стручних већа можете, такође, погледати у годишњем плану школе. Руководиоци стручних већа:

 • разредна настава – Божидарка Велић,
 • српски језик – Снежана Ђокић,
 • страни језик – Јована Костић,
 • математика – Иван Николић,
 • физика и хемија – Мајда Поповић,
 • биологија – Соња Поповић,
 • историја и географија – Сања Поповић,
 • ликовна и музичка култура – Лазар Данић,
 • техничко и информатичко образовање и информатика – Јадранка Недељковић,
 • физичко васпитање – Милко Чукарић.

У нашој школи постоји и тим за самовредновање чији је задатак да прати достигнућа ученика и уопште квалитет школског достигнућа. Тај тим чине:

 • Владимир Милкић – директор школе
 • Јелена Стевић – педагог школе, координатор тима
 • Валентина Николић – психолог школе
 • Снежана Ђокић – представник стручног већа за језик и књижевност
 • Иван Николић – представник стручног већа за математику
 • Божидарка Велић – представник стручног већа за разредну наставу
 • Славкко Максимовић – наставник информатике
 • Соња Поповић – представник стручног већа за природне науке
 • Милица Поповић – председник ученичког парламента
 • Марија Вујовић – савет родитеља.

Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања реализује тим за заштиту деце од насиља кога чине:

 • Владимир Милкић – директор школе,
 • Јелена Стевић – педагог  школе,
 • Валентина Николић – психолог школе,
 • Јелена Димитријевић – актив учитеља,
 • Сузана Максимовић – актив учитеља,
 • Верица Начић – наставник српског језика
 • Братислав Богдановић – вероучитељ
 • Данијела Костић – савет родитеља.

Педагошки колегијум чине председници одељенских већа и стручних већа из области предмета. Педагошким колегијумом председава директор школе. Педагошки колегијум разматра питања у вези организације наставе, унапређивања образовно-васпитног рада,остваривања плана и програма.

Саветодавно тело школе јесте савет родитеља. У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља ученика сваког одељења. Савет родитеља своје предлоге, питања, ставове упућује органу управљања, директору школе и стручним органима школе. Програм рада савета родитеља припремио је психолог школе који је задужен за рад и координисање овог саветодавног тела. Савет родитеља чине: 

 • I1 – Саша Маниташевић, 
 • I2 – Весна Симић,
 • I3 – Дејан Божидаревић,
 • I4 – Сеад Демири, 
 • II1 – Соња Ристић, 
 • II2 – Марија Вујовић, 
 • II3 – Небојша Јосифовић, 
 • II4 – Срђан Аксић, 
 • III1 – Данијела Костић, 
 • III2 – Горан Смилић, 
 • III3 – Горан Стевић, 
 • III4 – Дејан Грбић, 
 • IV1 – Драган Микић, 
 • IV2 – Драгана Рашић, 
 • IV3 – Горан Ракић, 
 • IV4 – Фатмир Ћакатоли, 
 • V1 – Срђан Цвејић, 
 • V2 – Мирела Димитријевић, 
 • V3 – Драгана Секулић, 
 • V4 – Катарина Поповић,
 • VI1 – Јасмина Мандић,
 • VI2 – Јелена Димитријевић,
 • VI3 – Надица Миловановић,
 • VII3 – Данијела Стефановић,
 • VII2 – Невена Декић,
 • VII1 – Данијела Димитријевић,
 • VIII1 – Драгана Јовановић,
 • VIII2 – Снежана Тодоровић,
 • VIII3 – Бобан Петровић

Школски календар

Категорије

Календар

јануар 2020.
П У С Ч П С Н
« мар    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Архиве